Управление на риска
Зареждане...

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

 Защо да се включа в модула на обучение на студио "Диди"?

ЗАЩОТО ПРИ СТАРТИРАНЕ НА НОВ БИЗНЕС МИ Е НЕОБХОДИМО:

1. Да разбирам целта на рисковото управление. 
Още в началото на 18 в. швейцарският математик Бернули установява, че в процеса на вземане на решение хората отделят по-голямо внимание на размера на последствията, отколкото на тяхната вероятност. В съвременната икономика рискът се разглежда като вероятно събитие, в резултат на което могат да настъпят положителни, неутрални или отрицателни последствия. Разграничаването на различните видове рискове (спекулативен, чист и др.) ще ми помогне по-добре да разбирам и реализирам управлението на собствения ми бизнес.

2. Да опозная природата на риска, основните му черти и факторите, формиращи неопределеността на външната и вътрешната среда на бизнеса.
Това означава да познавам и същността на подходите към разбиране на понятието "риск" не само като възможна опасност от загуби, като действие в неопределена обстановка, но и като възможност:

 • както за отрицателни отклонения (щети, загуби)
 • така и за положителни отклонения (шанс).

3. Да разграничавам основните групи фактори, обуславящи възникването на риск в стопанската дейност. 
4. Да познавам и да мога да разграничавам видовете риск както от гледна точка на възможностите за контрол и управление, така и от гледна точка на пропуснати изгоди и допуснати загуби 
5. Да анализирам основните функции на рисковото управление Да разбера защо освен защитна, компенсираща и социално-икономическа функции, рискът има и стимулираща функция.
 
6. Да разбирам теоретичните основи и практическата реализация на рисковото управление, в т.ч.:

 • Обект на управление
 • Система за управление
 • Задачи, които трябва да се решават, за да се оцени риска при вземане на решение
 • Основни етапи
 • Инструментариум

7. Да преценявам какви методи за оценка на вероятността за риска ще ползвам в бъдещата си работа 
Според характера на дейността могат да се ползват преобладаващо обективни, или субективни методи. 
8. Да осъзная значимостта на риска от "загуба на делова репутация" 
Въпреки че понастоящем това понятие не е повсеместно "на мода", българинът от векове се е пазил от това "да ти излезе лошо име". Задълбоченото вникване в същността и проблемите ще ми позволи да се предпазвам в бъдещата си дейност от:

 • Неизпълнение на договорни задължения
 • Неспазване на утвърдени "добри обичаи" и традиции
 • Допускане на конфликт на интереси (с клиенти, контрагенти, съдружници, структурни звена, служители и работници).
 • Допускане на жалби и съдебни искове
 • Предизвикване на действия и санкции от страна на регулиращи и надзорни органи и институции
 • Неспособност за противодействие на неправомерни (противозаконни) действия
 • Неефективен подбор на персонала
 • Неадекватни реакции при публикуване (разпространение) на негативна информация за фирмата (организацията).
 • Неефективно решаване на нормативно-правни въпроси при разработване и внедряване на нова техника и технологии.

9. Да разбирам защо при отпускане на кредит, кредитните институции отчитат съвкупност от показатели за дейността на кредитоискателя, вкл.:

 • Количество сключени договори за реализация
 • Наличие на постоянни договорни отношения с контрагенти
 • Данъчни и други задължения
 • Наличие на загуби, "висящи" арбитражни дела и др.

10. Да разбирам същността на антикризисното управление и да го прилагам в бъдещата си практика 
11. Да преценя собствената си склонност към риск чрез съответни тестове. 
Забележка
: Поради спецификата на материята, усвояването й ще бъде значително по-леко, ако преди това са усвоени тренингите "Предприемачество" и "Обща икономическа култура"