Обща Икономическа Култура
Зареждане...

ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА КУЛТУРА

Защо да се включа в модула на обучение на студио "Диди"?
ЗАЩОТО ПРИ СТАРТИРАНЕ НА НОВ БИЗНЕС МИ Е НЕОБХОДИМО: 
1. Да познавам основните (началните) положения на икономиката като наука за производството, разделението на труда и потреблението. 
2. Да знам защо и вследствие на какво едни фирми просперират, а други изпадат в неплатежоспособност и фалират. 
Това в крайна сметка означава да знам какво трябва да прави един предприемач (мениджър), за да осигури ефективно развитие и финансов успех на фирмата си. 
3. Да знам как да се използват капитала, материалните и човешките ресурси и информацията при осъществяване на бизнеса. 
4. Да знам как да се адаптирам по-безболезнено към факторите на външната среда. 
Тези фактори са с висока степен на неопределеност. Не случайно в практиката от десетина години се говори за управление в "епоха без закономерности". 
5. Да познавам и да мога ефективно да организирам и управлявам факторите на вътрешната среда на бъдещата си фирма (на първо място – организационна структура, технология, персонал). 
6. Да знам как чрез доброто управление "неорганизираната съвкупност се превръща в ефективна, целенасочена и производителна група".
 
Добре поставените цели и доброто им преследване може да направи малкия бизнес толкова успешен, колкото и големия. 
7. Да знам как се осъществяват комуникациите между различните структурни звена и нива на управление. 
За ефективното управление са важни както формалните, така и неформалните комуникации. 
8. Да познавам характерните черти на стратегията, етапите в процеса на стратегическо планиране и избора на стратегия. 
9. Да определям потенциалните клиенти и присъщиге им характеристики 
10. Да сегментирам пазара и да аргументирам навлизането в определени сегменти. 
Това предполага съобразяване с потенциалните ресурси на фирмата, степента на еднородност на продукцията, фазата на жизнения цикъл на продуктите/услугите, типа на пазара и маркетинговите стратегии на конкурентите. 
11. Да идентифицирам преките и непреките конкуренти. 
12. Да анализирам и отчитам при вземане на решения на макроикономическите показатели (валутни курсове, инфлация, нарастване на производството, доходите, безработицата и др.). 
13. Да познавам ролята, мястото в управлението и технологията на формиране на себестойността на продукцията/услугите. 
14. Да познавам различните методи и подходи за ценообразуване.
 
Тогава ще знам, че търсенето, конкуренцията и разходите са трите опорни точки на пазарния модел на фирменото ценообразуване (че тези три детерминанти означават, че фирмените интереси и пазарните условия са реалности, които в процеса на ценообразуването задължително трябва да бъдат координирани и балансирани). 
15. Да познавам основните функции на финансовата система на фирмата. 
16. Да съм наясно с икономическите основи на образуването и разпределението на дохода от дейността. Да мога да решавам основните задачи на финансово-икономическия анализ на предприемаческата дейност и оценката на финансовата стабилност на фирмата. 
17. Да мога да определям насоките на развитие на фирмата (и необходимите инвестиции) на основата на "участието" на различните фактори за ефективност във формирането на печалбата.