Предприемачество
Зареждане...

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Защо да се включа в модула на обучение на студио "Диди"? 
ЗАЩОТО ПРИ СТАРТИРАНЕ НА НОВ БИЗНЕС МИ Е НЕОБХОДИМО: 
1. Да разбирам методиката на анализ на началните предприемачески намерения. 
Това ще ми позволи да си отговоря на поредица от въпроси:

 • Защо (ще се заема с това)?
 • Кога (ще го осъществя)?
 • Къде (ще го правя)?
 • С кого (сам, или със съдружници)?
 • Какво (ще стане, ако изобщо не го правя)?
 • Какви (са потенциалните ми силни страни, които ще се опитам да противопоставя на преценените слаби страни на конкурентите на пазара)?
 • С помощта на какво (ще го правя – машини, оборудване, сгради, персонал, информация)?
 • От какво (ще го правя – с какви суровини и материали)?
 • Какво качество (ще се стремя да достигна)?
 • За кого (ще го правя – пазарни сегменти, потенциални групи клиенти и др.)?
 • Колко (средства са необходими за реализацията на идеята)?
 • На каква цена (ще продавам произведените стоки и/или осъществените услуги)?.

2. Да познавам особеностите и да анализирам ефективно външната и вътрешната среда на бъдещата фирма. 
3. Да намеря мястото си в бранша, населеното място, региона. 
4. Да намеря най-подходящата форма на организация на бизнеса. 
5. Да разбера същността и особеностите на бизнес планирането 
Това означава да разглеждам в бъдещата си дейност разработването на бизнес план не като еднократен акт, а като непрекъснат процес на актуализиране на началната предприемаческа идея. 
6. Да мога да планирам, организирам и управлявам ефективно производствения процес. 
Това означава на първо място да се разкрият и направляват основните фактори, обуславящи ефективността на конкретната дейност. 
7. Да мога да планирам и организирам ефективно (и икономично) ресурсното осигуряване, инспекцията на качеството и реализацията на продукцията/услугите. 
8. Да мога да осъществявам (според мащабите) ефективна маркетингова дейност. 
9. Да мога да осъществявам ефективна диагностика на състоянието на фирмата.
Пак според мащабите, това при по-малък бизнес означава най-често експресна диагностика. 
10. Да мога да реагирам адекватно на изменящите се условия на пазара. Това означава:

 • Избор на най-подходящата предприемаческа стратегия.
 • Поддържане на техниката, технологията, суровините и материалите, персонала и потенциала на продуктовата система на необходимото ниво.
 • Извършване на своевременно техническо и технологично обновление.
 • Набелязване на мерки срещу потенциални заплахи.