Компютърна Грамотност
Зареждане...

КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ

ОБЩИ ПОНЯТИЯ
1. История на създаването на изчислителната техника – Джон Атанасов 
2. Какво е хардуер и какво е софтуер

 • компонентите на компютъра
 • периферни устройства – инсталация и работа с тях

3. Операционна система Windows

 • интрфейс на екрана
 • Windows Explorer
 • създаване и работа с файлове и директории /папки/

II ЧАСТ MICROSOFT OFFICE – WORD, EXCEL, POWER POINT

4. WORD 
Текстообработващата програма WORD дава възможност за създаване, редактиране и обработка на лични и бизнес документи. Цел на този курс е да придобиете основни знания и умения за създаване и форматиране на тестови документи.

 • интерфейс – ленти с инструменти на Word
 • форматиране – page setup
 • въвеждане на текст – латиница, кирилица /БГ стандарт и Фонетичен стандарт/
 • текст формат –font, paragraph,
 • вмъкване на изображение /картинки/ - picture
 • създаване на обекти в Word - drawing
 • таблици в Word – tables and borders
 • формули – Equation
 • самостоятелна задача

5.EXCEL 
В курса за "Електронни таблици с Excel" се изучават принципите при създаване и работа с електронни таблици и използвате на функции и формули за различни изчисления. С програмата могат да се създават списъци от данни, които да се подреждат по различни критерии, както и графично представяне на данни. Курса има за цел да Ви даде знания и умения за работа с най-често използваните инструменти на програмата Excel.

 • интерфейс – ленти с инструменти на Excel
 • форматиране на редовете и колоните - височина, ширина
 • текст в среда на Excel
 • работа с отделни листи – sheet
 • видове стойности в клетките - format cells
 • най – използваните функции в Excel
 • Меню Data – Sort , Filter
 • графики и диаграми
 • създаване на обекти в Excel - drawing
 • самостоятелна задача

6. POWER POINT 
Програма за изработване на презентации. Целта на презентацията е да представи ясна информация за на най-важните моменти за дадена дейност или събитие. С подходяща музика и анимации се провокира интереса на зрителя. интерфейс – ленти с инструменти на Power Point

 • форматиране на слайд - page setup
 • Вмъкване на номер и дата в слайда
 • Работа със слайд мастър – Slide Master
 • текст и таблици в Power Point
 • графики и схеми в Power Point
 • Анимации в Power Point
 • формата pps
 • самостоятелна задача

7.ИНТЕРНЕТ 
Интернет е глобална компютърна мрежа, която предоставя възможност за обмен на информация, кореспонденция, реклама, електронна търговия и други. Целта на този курс е да Ви запознае с начините за свързване с Интернет, работа с електронна поща и търсене на информация. Курсът е подходящ за всички, които са запознати с операционната система и искат да придобият знания и умения за работа с Интернет.

 • История и възникване на интернет
 • Начини за свързване с интернет
 • www - World-Wide-Web, http - hypertext transfer protocol, 
  ftp - File Transfer Protocol
 • Търсене и сортиране на информация
 • Работа с e-mail /електронна поща
 • самостоятелна задача